ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА Р. БЪЛГАРИЯ
ДО СВЕТИЯ СИНОД
ДО МОН
ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ
М Е М О Р А Н Д У М

Ние, духовниците, преподавателите във Висши учебни заведения, учителите, богословите, ръководителите и експертите в системата на средното образование, участници в Първата национална конференция, организирана от Варненска и Великопреславска св. митрополия, Община Варна и Обществен комитет “Православни ценности”, обединени около идеята да възпитаваме децата в православна вяра и нравствени добродетели

О Ц Е Н Я В А М Е:

В годините на прехода, българското общество не съумя да откликне достатъчно на потребностите на децата и младите хора в редица съществени области на живота.

Икономическата криза породи явления и промени, за които семейството и обществото се оказаха неподготвени.

Семейството отстъпи от позициите си на деен участник в процеса на възпитание.

Заличиха се или се подмениха нравствените ценности и норми на поведение.

Предпазването от влиянието на различни пороци на нашето съвремие от рода на наркотици, алкохол, тютюнопушене, деструктивни секти и религиозни организации, възможностите за развитие на младите хора, на техните способности и социалната им активност, чрез разнообразни форми за участие в свободното от училище време се оказаха трудно постижими в желаната степен.

Проявите на негативно мислене и нихилистично възприемане на света, нарастващата агресия, апатията са част от трудностите в общуванетo. Те са знак и за липса на осъзната необходимост у част от младите хора за духовно израстване и гражданско съзряване.

Усилията, които полагат Българската православна църква, образователните и културни институции за преодоляване на духовната криза в обществото, все още са недостатъчни.

Обединени от съзнанието за собствената ни отговорност пред бъдещето на децата и младежите, водени от разбирането, че Българската православна църква и образователните институции са фактори и гаранти в процеса на духовно възраждане на българското общество, на основание на чл. 8, чл. 9 и във връзка с чл. 10, т. 4 от Закона за степента на образованието и общообразователния минимум


П Р Е Д Л А Г А М Е:

1. МОН да разработи концепция за въвеждане на обучение по религия.

2. От учебната 2007/ 2008 г. да се въведе предмет Религия в българското училище.

3. Преподавателите да имат висше богословско образование или висше педагогическо образование с допълнителна квалификация по Религия.
Назначаването на преподавателите по Религия да се съгласува с Управлението на съответната религиозна институция.

4. Одобряването на учебните помагала и преквалификацията на преподавателите да се извършва от МОН, като се търси съдействието от Управлението на съответната религиозна институция.

Участниците в конференцията изразяваме готовност да се включим в подготовката на документите за желаната от нас промяна, като активна роля за това възлагаме на Обществения комитет “Православни ценности” към Варненска и Великопреславска св. митрополия.

04.09.2006 г.
гр. Варна
От участниците в конференцията

Към материала за Националната конференция...

         

 

Нагоре