Кръстени ли сте в Православната църква? Проявявате ли интерес към въпросите на вярата? Искате ли да придобиете богословско образование и богата култура, да поставите началото на усвояване на богослужението и църковното пеене, да научите нови езици?

 Ако отговорът Ви е „да”, пред вас е открита възможността да кандидатствате за студенти в специалността „Теология“ (богословие) в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ .

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА ТЕОЛОГИЯ:

В рамките на специалността се осъществява учебна дейност по редица основни, специализиращи и допълнителни дисциплини. Студентите получават задълбочена теоретична и практическа  подготовка по следните основни дисциплини: Въведение и Тълкуване на Стария и  Новия Завет,   Догматическо богословие, Литургика, Обща история на Църквата, Християнска етика, Апологетика, Църковно право, Пастирско богословие,  Омилетика.  По време на своето обучение в бакалавърска степен студентите имат възможност (по желание) да придобият и педагогическа правоспособност чрез изучаване на специален блок от педагогически, психологически и методически дисциплини. Обучението приключва с полагане на практико-приложен държавен изпит. Завършилите специалността получават професионална квалификация „теолог“. Придобилите педагогическа правоспособност получават и професионална квалификация  „учител по теология”.

Специалността Теология има за цел да подготви обучаваните студенти за тяхната бъдеща реализация като свещенослужители и църковнослужители в системата на Българската православна църква, както и в редица социални сфери. Завършилите специалността могат да работят в областта на вероизповеданията, културата, образованието, в средствата за масова комуникация. Могат да бъдат ръководители и експерти на различни нива на държавната и общинската администрация и в неправителствени организации, както и преподаватели по религия в началните и средните общообразователни училища, ако са придобили педагогическа правоспособност. Дипломиралите се с образователно-квалификационна степен бакалавър могат да продължат образованието си в магистърски програми.

Към шуменския храм „Свето Възнесение” е обособена учебна аудитория за студенти-теолози. Там се провеждат както редовни часове по дисциплината „Богослужение“, така и извънучебни занятия за усвояване на богослужебния ред и църковното пеене. В другия храм на гр. Шумен – „Свети Три Светители”, се извършват всекидневни вечерни и утринни богослужения. Присъствието и участието на студентите-теолози в тях създава благоприятни условия за формирането им като добри църковни практици. 

         

 

Нагоре